برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

55 29 5634 1246 1350 751 5 6 6 4 4 5 5
31

دانشگاه تهران

25 9 5845 1197 5 5 6 5 5 6 6
22

دانشگاه صنعتي اصفهان

30 14 5253 2235 4 4 6 3 3 4 4
10

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 7 4977 3715 5 3 5 3 3 4 4
5

دانشگاه صنعتي قم

35 7 4540 6487 3 3 4 3 2 2 3
4

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 5 4482 8448 4 2 3 1 2 2 2
3

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 9 4401 12952 11847 2 2 2 1 2 1 2
3

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

شبانه
10 3 4516 3 3 3 2 1 1 3
1

دانشگاه گلستان - گرگان

30 7 4335 14399 2 2 2 2 1 1 2
1

دانشگاه بناب

50 5 4204 26486 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه ياسوج (محل تحصيل گچساران)

60 7 4108 1 1 1 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

25 4 2 3 4 1 1 2 2
3