برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

25 4 4648 2 3 5 1 1 1 2
3

دانشگاه ملاير

60 6 4269 10648 2 2 2 1 1 2 1
9

دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل (محل تحصيل نمين)

40 6 4282 11976 2 1 3 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي اروميه

40 4 4244 1 2 2 1 1 1 1
7

دانشگاه بناب

50 4 4172 23355 1 1 1 3 1 1 1
2

دانشگاه ملاير

شبانه
20 3 4144 1 3 1 2 1 1 1
3