برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 16 5646 1317 1102 5 5 7 5 5 6 5
37

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

30 12 5301 1492 809 4 5 6 5 4 5 4
15

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران - پرديس خودگردان

پرديس خودگردان
20 6 4821 6706 3 3 3 5 2 3 3
6

دانشگاه صنعتي قم

40 11 4679 6498 8306 3 3 3 2 2 3 2
9

مرکز آموزش عالي لار

25 3 4448 2 2 1 1 1 1 1
3