برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل كرج)

20 7 5192 4642 3266 5 5 6 5 3 3 4
2

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

20 4 4897 6907 4 3 3 4 3 3 2
11

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 6 4833 8056 3 4 4 2 2 3 2
0

دانشگاه شيراز

20 6 4761 3 3 2 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 5 4484 3 3 4 4 1 2 1
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
15 5 4581 9774 3 3 4 2 1 3 2
0

دانشگاه زنجان

20 4 4343 14910 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه شهرکرد

20 3 4215 2 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه تبريز

20 4 4310 2 3 4 2 1 1 2
0

دانشگاه كردستان - سنندج

20 3 4215 2 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه تبريز

شبانه
20 5 4571 16667 2 2 2 2 1 1 2
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

30 4 4139 1 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

20 3 4313 19795 1 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه گنبد

20 3 4236 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه اردکان

20 8 4327 26173 18593 2 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

شبانه
10 3 4194 24019 1 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي شاهرود

20 3 4428 26164 3 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
30 4 4178 1 1 1 1 1 1 1
0

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

20 3 3 2 2 4 1 1 2
1