برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران (محل تحصيل پاكدشت)

20 5 4553 4 3 4 2 3 3 2
11

دانشگاه صنعتي اصفهان

20 10 4804 7659 6804 2 3 4 1 3 4 3
13

دانشگاه فردوسي - مشهد

20 6 4649 8147 2 3 3 2 2 3 2
2

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 5 4494 9989 2 3 3 2 1 2 2
3

دانشگاه شيراز

20 3 4403 4 2 4 2 1 1 3
3

دانشگاه تبريز

0 4 4320 2 2 3 1 1 1 2
6

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

30 5 4499 19274 2 3 2 2 1 1 1
2

دانشگاه شهرکرد

20 3 4430 1 2 4 1 1 1 1
0

دانشگاه اراک

20 3 4187 3 2 3 1 1 1 1
1

دانشگاه جهرم

20 3 4197 2 2 1 1 1 1 1
1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

30 3 4039 1 1 1 1 1 1 1
1

دانشگاه تبريز

شبانه
20 3 4236 24513 2 1 1 5 1 1 1
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي رامين - ملاثاني اهواز

30 5 4029 30770 1 2 1 2 1 1 1
1