برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

20 3 4163 1 2 4 1 1 1 1
0

دانشگاه تبريز

20 4 4551 1 2 4 2 1 2 1
1

دانشگاه تبريز

شبانه
20 4 4473 2 1 3 2 1 1 1
1

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

30 5 4094 17261 2 2 2 1 1 1 1
0

دانشگاه اروميه

20 4 4607 1 2 1 1 1 1 2
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

30 8 4348 23056 2 2 2 2 1 1 1
0

دانشگاه شهرکرد

شبانه
5 3 4163 23325 1 1 1 2 1 1 1
0

دانشگاه كردستان - سنندج

20 3 3927 1 1 2 1 1 1 1
0

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

شبانه
30 3 4279 30398 1 1 1 1 1 1 1
0