برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

15 6 5323 5 5 7 6 5 6 5
18

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 8 4414 4275 3 3 3 1 2 2 1
3

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

27 5 4610 2 3 3 2 1 2 2
1

مركز آموزش عالي فني و مهندسي بويين زهرا

32 4 4400 2 3 2 1 1 1 1
2

دانشگاه صنعتي قم

40 6 4508 8788 3 2 4 1 1 2 2
2

دانشگاه كاشان

28 6 4438 9006 2 4 4 2 1 2 2
0

دانشگاه اراک

60 7 4248 23044 2 2 3 1 1 1 1
0

دانشگاه تبريز

36 7 4474 15334 2 2 4 4 1 2 1
4

دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

شبانه
18 5 4166 17489 2 2 2 2 1 1 1
1

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

50 8 4198 23827 20618 1 2 2 1 1 1 1
2

دانشگاه تبريز

شبانه
24 6 4278 21059 2 2 2 2 1 1 1
0

دانشگاه صنعتي جندي شاپور - دزفول

50 3 4196 1 3 1 1 1 1 1
7