برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه صنعتي شريف - تهران

50 25 6027 863 878 577 6 6 7 6 6 7 5
181

دانشگاه صنعتي اميرکبير - تهران

30 12 5623 1280 5 5 6 4 5 6 4
52

دانشگاه تهران

35 12 5642 1635 1136 5 5 7 5 6 7 5
66

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

40 14 5548 1993 2498 4 5 5 5 4 5 4
24

دانشگاه علم و صنعت ايران - تهران

35 16 5302 3161 4 4 5 5 3 5 4
13

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي - تهران

60 18 5193 3479 3195 2788 4 4 5 4 3 4 3
10

دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)

35 5 5020 4273 3 3 4 3 3 3 3
4

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

45 5 4793 5218 3 3 4 3 3 2 2
4

دانشگاه صنعتي اصفهان

50 23 5088 6485 7484 4 4 5 4 3 4 3
21

دانشگاه فردوسي - مشهد

30 10 4888 5581 8396 3 4 4 2 2 4 3
13

دانشگاه اصفهان

50 11 4911 7532 5837 4 3 5 4 2 4 2
3

دانشگاه شيراز

50 18 4808 9424 7053 6150 3 3 4 3 2 3 2
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

شبانه
20 6 5280 7098 3 3 4 2 3 4 2
2

دانشگاه تبريز

36 14 4556 10832 8173 8234 2 3 4 2 2 2 2
8

دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين

30 5 4579 2 3 4 4 2 2 1
1

دانشگاه گيلان - رشت

60 14 4334 17926 8978 2 2 3 4 2 2 1
5

دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

35 6 4564 13422 2 2 3 1 2 2 1
1

دانشگاه اصفهان

شبانه
5 3 4575 10884 2 3 4 1 2 5 2
3

دانشگاه هرمزگان - بندرعباس

40 4 4479 12049 2 1 3 1 1 1 2
2

دانشگاه قم

60 7 4365 10518 3 3 4 2 1 1 1
3

دانشگاه شهيد چمران اهواز

40 7 4519 22908 2 3 3 1 1 2 1
5

دانشگاه يزد

60 10 4453 15039 18217 2 2 3 2 1 2 1
2

دانشگاه كاشان

60 14 4319 18881 17332 2 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

55 14 4290 24179 10137 2 1 2 1 1 1 1
5

دانشگاه مازندران - بابلسر

60 12 4297 20487 2 2 3 1 1 1 1
5

دانشگاه صنعتي سهند - تبريز

45 11 4229 24754 19985 11636 2 2 2 1 1 1 1
1

دانشگاه شهرکرد

30 6 4584 19486 2 2 3 2 1 1 1
3

دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز

50 4 4170 1 3 2 1 1 1 1
6

دانشگاه زنجان

60 8 4485 24766 13509 1 2 2 2 1 1 1
4

دانشگاه تبريز

شبانه
24 4 2 2 2 4 1 1 1
4