برای قبولی در رشته دلخواهتان چه نمره و رتبه ای لازم است ؟

این اطلاعات براساس قبولی های کانون در کنکور 98 می باشد .
نام دانشگاه ظرفیت رشته تعداد قبولی کانون چارک پائین تراز کانون چارک پائین رتبه منطقه 1 چارک پائین رتبه منطقه 2 چارک پائین رتبه منطقه 3 چارک پائین رتبه 5% ادبیات عربی معارف زبان ریاضی فیزیک شیمی

دانشگاه تهران

24 10 5971 1251 6 6 7 6 4 6 5
48

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

36 6 5201 3307 4 4 5 3 3 4 4
22

دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

28 6 5586 4 5 6 4 4 5 4
11

دانشگاه خوارزمي تهران

20 4 5167 2513 4 5 6 4 4 4 3
6

دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

شبانه
24 4 5324 5 5 5 3 3 3 3
5

دانشگاه شيراز

12 4 4811 5 3 5 3 1 2 2
8

دانشگاه الزهرا(س) - تهران

24 7 5048 5209 4 4 5 3 2 3 3
6

دانشگاه فردوسي - مشهد

18 7 4947 5180 6866 4 4 5 2 3 4 3
5

دانشگاه اصفهان

22 7 5143 6139 4 3 4 3 2 3 2
5

دانشگاه گيلان - رشت

16 7 4364 4173 3 3 3 2 2 2 1
3

دانشگاه يزد

14 4 4403 2 3 4 2 1 2 2
2

دانشگاه تبريز

22 7 5249 8844 3 4 5 3 2 2 2
9

دانشگاه شهيد چمران اهواز

24 6 4216 15735 2 2 2 1 1 1 1
4

دانشگاه تبريز

شبانه
14 4 4570 12876 3 2 3 5 1 1 2
4

دانشگاه بوعلي سينا - همدان

16 4 4582 14942 1 2 2 1 1 1 1
4

دانشگاه مازندران - بابلسر

شبانه
24 4 4122 2 3 3 1 1 1 1
3

دانشگاه صنعتي شاهرود

24 4 4447 1 2 3 1 1 1 1
2

دانشگاه ميبد

16 5 4237 24179 2 1 2 1 1 1 1
4

دانشگاه سمنان

شبانه
12 3 4202 1 1 3 2 1 1 1
2

دانشگاه قم

24 3 4 2 4 2 1 1 1
2

دانشگاه گيلان - رشت

شبانه
16 3 3 3 2 4 1 1 1
2