کلید + سوالات و پاسخنامه و تحلیل کنکور سراسری 99

کنکور هنر 99 نظام جدید

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنید


سطح دشواری ادبيات


سطح دشواری عربي


سطح دشواری معارف


سطح دشواری زبان انگليسي


سطح دشواری درك عمومي هنر


سطح دشواری درك عمومي رياضي و فيزيك


سطح دشواری ترسيم فني


سطح دشواری خلاقيت تصويري و تجسمي


سطح دشواری خلاقيت نمايشي


سطح دشواری خلاقيت موسيقي


سطح دشواری خواص مواد