کلید + سوالات و تحلیل کنکور سراسری 97

کنکور ریاضی 97 نظام جدید

برای مشاهده کلید ، پاسخ و تحلیل برروی نام درس کلیک کنیدکلید های پیشنهادی

کلید های پیشنهادی (اسامی دبیران براساس زمان ارسال کلید مرتب شده است . برای مشاهده رزومه برروی نام هر فرد کلیک کنید.)
سازمان سنجش دبیران تهران دبیران شهرستان رتبه های برتر
شماره سوال سازمان
سنجش دفترچه C
حامد
دوراني
محمد رضا
فرهنگيان
ابوالفضل
احدزاده
میلاد
حسن زاده کولانی
اصغر
رشیدی
احمد
احمدی نورالدین وند
حسن
ذاکری
اميرمحمد
رشتبر
امیرحسین
عباسی
پرهام
فرازنده
مهران
نعمتی زاده
علی
جعفری
علیرضا
خلیلی
رضا
موسی پسندی
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
52 2 4 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
54 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4
55 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
57 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4
58 1 2 2 2 4 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
60 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
61 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3
63 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1 4 4
66 2 2 4 2 2 2 2 4 4 1 2 2 2 4 4
67 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
68 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1
69 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
72 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 3 1
74 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
75 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

سطح دشواری

تراز کانونی تعداد شرکت کننده دشوارتر از حد انتظار کمی دشوارتر از حد انتظار در حد انتظار کمی ساده تر از حد انتظار ساده تر از حد انتظار
بالاتر از 7000 155 40% 34% 20% 3% 1%
6250-7000 310 47% 27% 18% 5% 0%
5500-6250 526 42% 31% 21% 2% 1%
4750-5500 916 45% 27% 21% 3% 2%
پايين تر از 4750 896 35% 27% 27% 5% 4%
کل شرکت کنندگان 2822 41% 28% 22% 4% 2%