سیدمحمد احمدی - پشتیبان

سیدمحمد احمدی - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

سیدمحمد احمدی - پشتیبان از لامرد

تعداد دانش آموزان 21 نفر، در گروه تجربی نظام جدید , ریاضی نظام جدید , یازدهم ریاضی , یازدهم تجربی

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
مهرشاد قاسمی
19.95
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مجتبی انوری
19.7
6 آزمون (بدون غیبت)
5 سال
پوریا حافظی
19.24
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین علی مرادپور
19
14 آزمون (بدون غیبت)
8 سال
امید شیردل
19
13 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
عباس کاظم زاده
19
13 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
علیرضا حاجی پور
18.9
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
عبداله تقی پور
18.86
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد یوسف پور
18.21
8 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد امین انوری
18.2
11 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سعید شکراله پور
18
10 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
سیدمحمد فاطمی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طاها عباسی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرشام بهبودی فرد
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی علیزاده
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد محترمی
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد نوری
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
حمیدرضا کندری
7 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
منصور فرهمند 3 سال
بیت اله درخشنده
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
شهیاد بیده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال