محمد اکبری - پشتیبان

محمد اکبری - پشتیبان در کانون فرهنگی آموزش

محمد اکبری - پشتیبان از لامرد

تعداد دانش آموزان 47 نفر، در گروه تجربی نظام جدید , انسانی نظام جدید , یازدهم تجربی , ریاضی نظام جدید

افتخارات و موفقیت های دانش آموزان

نام دانش آموز معدل میزان حضور پیوسته دانش آموزان در آزمون ها چند سال دانش آموز کانون هستند
علیرضا اکبری
19.91
13 آزمون (بدون غیبت)
امسال
طاهره خدامی
19.79
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
ملیکا رایگان
19.61
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدمهدی باقری
19.58
12 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه جعفری
19.54
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدحسین شکسته
19.51
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین هاشم پور
19.5
9 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمد مهدی قائدی
19.49
7 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
محمد اکبری
19.47
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا محمدپور
19.28
6 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا باقری
19
7 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
زهرا خلقی
18.88
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه حسین پور
18.88
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مهدی انصاری
18.86
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا اکبری
18.72
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
سیدابوالفضل زندوی
18.64
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
مریم دیلمی نسب
18.58
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا محمدی
18.52
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
یاسین اکبری
18.21
15 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رضا رئیسیان
18.15
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین دریابر
18.1
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نسیبه ربانی زاده
18
11 آزمون (بدون غیبت)
4 سال
مریم موالی بیرمی نژاد
18
3 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
مریم راستگو
18
8 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
ابراهیم ابراهیمی
18
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا خلقی
18
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
پدرام فتوحی زاده
18
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه علی پور
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فرشته نجفی
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
محمدرضا حسین زاده
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه مظفرپور
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
نیلوفر غلامی
4 آزمون (بدون غیبت)
امسال
امیرحسین خسته بند
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
آرزو عدالتی
3 آزمون (بدون غیبت)
2 سال
زهرا انجام
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
علی زحمت بر
6 آزمون (بدون غیبت)
امسال
زهرا عباسی
5 آزمون (بدون غیبت)
امسال
کیمیا بیرمی
2 آزمون (بدون غیبت)
3 سال
زهرا رایگان
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فائزه هاشمی
7 آزمون (بدون غیبت)
امسال
فاطمه علی پور
3 آزمون (بدون غیبت)
امسال
رقیه صادقی امسال