قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان انگليسي

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان انگليسي
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

زبان انگليسي

دانشگاه تهران5 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران5 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران27 دانشگاه الزهرا(س) - تهران3 دانشگاه شيراز11 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)10 دانشگاه فردوسي - مشهد11 پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري11 پرديس بنت الهدي صدر - اردبيل13 دانشگاه اصفهان21 دانشگاه تبريز4 پرديس نسيبه - تهران7 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز6 پرديس بنت الهدي صدر - بوشهر5 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد27 پرديس شهيد بهشتي - زنجان10 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان7 پرديس زينب کبري (س) - اراك7 پرديس دکتر شريعتي - ساري18 دانشگاه شهيد چمران اهواز10 دانشگاه گيلان - رشت14 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين13 پرديس شهيد باهنر - اراك15 پرديس علامه طباطبايي - بوشهر23 پرديس شهيد باهنر - كرمان14 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل13 پرديس شهيد بهشتي - مشهد15 دانشگاه يزد13 دانشگاه مازندران - بابلسر21 دانشگاه قم12 دانشگاه اروميه13 دانشگاه كاشان11 پرديس رسالت - زاهدان5 دانشگاه رازي کرمانشاه7 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز22 دانشگاه بوعلي سينا - همدان11 دانشگاه خليج فارس - بوشهر7 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان13 پرديس خواجه نصيرالدين طوسي - كرمان7 دانشگاه كردستان - سنندج20 دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصيل نوشهر)15 دانشگاه شهرکرد13 دانشگاه گلستان - گرگان23 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 دانشگاه زنجان19 دانشگاه سمنان10 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل16 دانشگاه ياسوج20 دانشگاه جهرم8 دانشگاه اراک 17 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون7 دانشگاه نيشابور18 دانشگاه بيرجند11 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار18 پرديس شهيد چمران - تهران14 دانشگاه لرستان - خرم آباد9 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز5 دانشگاه مراغه9 دانشگاه دامغان14 دانشگاه غيرانتفاعي ارشاد - دماوند (محل تحصيل تهران)5 دانشگاه ملاير13 دانشگاه گنبد9 دانشگاه حضرت معصومه (ع) - ويژه خواهران - قم6 دانشگاه ايلام3 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان11 دانشگاه غيرانتفاعي مفيد(ره) - قم10 پرديس شهيد مطهري - زاهدان3

زبان و ادبيات انگليسي-دانشگاه تهران

جلالی فراهانی سپیده

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

درخوردمعصوم آباد آیلین

از بابل

2 سال از يازدهم

روزانه

استوار نامقی سیده درسا

از شاهرود

2 سال از يازدهم

روزانه

جلالی علی

از خرم آباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

لسانی مهریار

از تهران

1 سال

روزانه
6/10/2023 6:27:12 PM
Menu