قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان فرانسه

1 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان فرانسه
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر

زبان و ادبيات فرانسه-دانشگاه تهران

اسدی نازنین

از كرمان

2 سال از يازدهم

روزانه
6/2/2023 6:01:45 AM
Menu