قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان آلماني

6 نفر قبولی های دانشگاه شهيد بهشتي - تهران در رشته ی زبان آلماني
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

زبان وادبيات آلماني-دانشگاه شهيد بهشتي - تهران

آق اتابای عالیه

از گنبد

3 سال

روزانه

نجفلو نساء

از گلستان

2 سال

روزانه

طالبی صبا

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

عصاره صبا

از دزفول

1 سال از دوازدهم

روزانه

قاسمی شال ملیکا

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

خرم آبادی میترا

از نيشابور

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 7:12:57 PM
Menu