قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان ايتاليايي

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان ايتاليايي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

زبان ايتاليايي

زبان ايتاليايي-دانشگاه تهران

فرجی فرشاد

از جوانرود

2 سال

روزانه

طهماس پور احسان

از كوهدشت

2 سال

روزانه

نحوی ملیکا

از اراك

1 سال از دوازدهم

روزانه

قربانی آیدا

از اراك

1 سال از دوازدهم

روزانه

احمدی پانیذ

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

الیاسی هدی

از تهران

1 سال

روزانه
6/6/2023 4:16:26 AM
Menu