قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان اسپانيايي

14 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی زبان اسپانيايي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
9 نفر

زبان و ادبيات اسپانيايي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

خدنگ محسن

از شيروان

7 سال

روزانه

ملکشاهی پریا

از مهران

4 سال

روزانه

دفتری فاطمه

از خرم آباد

3 سال از دهم

روزانه

اقبالی مهربانی آیناز

از تهران

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

حسینی فاطمه سادات

از گرگان

2 سال از يازدهم

روزانه

وکیلی هستی

از تهران

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم

موسوی سید فاطمه

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

چمنی الهه

از تهران

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم

میرزائی فاطمه

از شازنداراك

1 سال

روزانه

حسینی دهبنه سیده آذین

از تهرانسر

1 سال از دوازدهم

روزانه

عطارنژاد محبت

از اهواز

1 سال از دوازدهم

روزانه

صمدی پندار یاسمن

از تهران

1 سال

نوبت دوم

میری هما

از تهران

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم

یعقوبی سحر

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:01:34 AM
Menu