قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان و ادبيات ترکي استامبولي

5 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی زبان و ادبيات ترکي استامبولي
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

زبان و ادبيات ترکي استامبولي

زبان و ادبيات ترکي استامبولي-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

نجفی مهدی

از تهران

4 سال

نوبت دوم

صمصامی زهرا

از برازجان

4 سال

روزانه

دهقانپور فراشاه پویا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

بهره مندپور لعیا

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

احمدی نگین

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:18:33 AM
Menu