قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان و ادبيات ژاپني

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان و ادبيات ژاپني
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

زبان و ادبيات ژاپني

زبان و ادبيات ژاپني-دانشگاه تهران

کرمی نازنین

از يزد

2 سال از يازدهم

روزانه

جعفری نوشری فرناز

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

معماری مدیا

از ساري

1 سال از دوازدهم

روزانه

سودانی فریال

از اهواز

1 سال از دوازدهم

روزانه

مظاهری محبوبه

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

ایران پور حانیه

از تهران

1 سال

روزانه

ابراهیمی درنا

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:14:38 AM
Menu