قبولی های کانون در گروه زبان رشته ی زبان چيني

9 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان چيني
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

زبان چيني-دانشگاه تهران

میرزائی محمد کامیاب

از سقز

6 سال

روزانه

سالاری مطهره

از شهربابك

5 سال از هشتم

روزانه

طباطبائی سیده سارا

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

چاوشی چکامه

از تهران

3 سال از دهم

روزانه

امانی نژاد فاطمه

از دامغان

2 سال از يازدهم

روزانه

جهان بخش سارا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

ناصری سوران

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

اسحقی آیسا

از كرج

1 سال

روزانه

صابری آبکنار فروغ

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:39:40 AM
Menu