قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی طراحي صنعتي

8 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی طراحي صنعتي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

طراحي صنعتي-دانشگاه تهران

بهر آسمانی محمد مهدی

از جيرفت

4 سال از نهم

روزانه

قائد شرف علیرضا

از مرودشت

2 سال از يازدهم

روزانه

کلاه قوچی اوین

از سنندج

1 سال از دوازدهم

روزانه

شیعی بنیامین

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

امیری کوثر

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

نقدعلی حافظ

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

شکری دهنو امیررضا

از شهريار

1 سال از دوازدهم

روزانه

احمدی بهاره

از گلپايگان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 4:18:18 AM
Menu