قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی نقاشي

4 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی نقاشي
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

نقاشي-دانشگاه تهران

رحیمی فاطمه کوثر

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

مقدس فرد ابوالفضل

از كاشان

1 سال از دوازدهم

روزانه

لرستانی علیرضا

از كرمانشاه

1 سال از دوازدهم

روزانه

خلیفه لیلا

از مرودشت

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 2:41:26 AM
Menu