قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی ادبيات نمايشي

2 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی ادبيات نمايشي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

ادبيات نمايشي-دانشگاه تهران

خدایاری حسین

از انار

1 سال از دوازدهم

روزانه

حیدری فاطمه

از نظرآباد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:02:29 AM
Menu