قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی کارشناسي فرش

3 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی کارشناسي فرش
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

فرش-دانشگاه هنر تهران

محمدی دامغانی حنانه

از ساري

3 سال از دهم

روزانه

حیدری مبینا

از همدان

2 سال از يازدهم

روزانه

حنظل عیدانی محمد

از بهارستان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:04:11 AM
Menu