قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی کارگرداني تلويزيون

6 نفر قبولی های دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در رشته ی کارگرداني تلويزيون
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

کارگرداني تلويزيون-دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

بذرافشان علی

از فردوس

3 سال از دهم

روزانه

نیک نهاد حسین

از جهرم

3 سال

روزانه

بدر زاده سحر

از هريس

1 سال از دوازدهم

روزانه

رخشانی پور فاطمه

از رامهرمز

1 سال از دوازدهم

روزانه

حیدری امیرحسین

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمودآبادی سمیرا

از سيرجان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:05:47 AM
Menu