قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی بازيگري

3 نفر قبولی های دانشگاه هنر تهران در رشته ی بازيگري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

بازيگري -دانشگاه هنر تهران

یزدانی سارا

از آمل

2 سال از يازدهم

روزانه

رجایی نگار

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

امینی خانقاهی امیر حسین

از ساري

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:24:51 AM
Menu