قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی نوازندگي موسيقي جهاني

5 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی نوازندگي موسيقي جهاني
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
3 نفر

نوازندگي موسيقي جهاني-دانشگاه تهران

کمالپور آرمان

از لاهيجان

3 سال از دهم

روزانه

عقلی باغی محمد

از بندرانزلي

2 سال از يازدهم

روزانه

راستی رادمان

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

یزدی حسین

از اراك

1 سال از دوازدهم

روزانه

شفیعی سروش

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:45:09 AM
Menu