قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی آهنگسازي

5 نفر قبولی های دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج) در رشته ی آهنگسازي
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

آهنگسازي-دانشگاه هنر (محل تحصيل پرديس كرج)

خرمی زاده پریا

از كرمانشاه

1 سال از دوازدهم

روزانه

میرشاهی علی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

جمشیدی ارشیا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه

ابراهیمی دنیا

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

جوادی شکرو عرفان

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:03:16 AM
Menu