قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی هنر اسلامي

1 نفر قبولی های دانشگاه هنر اصفهان در رشته ی هنر اسلامي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر

هنر اسلامي-دانشگاه هنر اصفهان

رضوی نوید

از اصفهان

3 سال از دهم

روزانه
6/4/2023 5:03:58 AM
Menu