قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی کتابت و نگارگري

1 نفر قبولی های دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته ی کتابت و نگارگري
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

کتابت و نگارگري-دانشگاه الزهرا(س) - تهران

صفاری شیدا

از كرج

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:54:52 PM
Menu