قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی باستانشناسي

2 نفر قبولی های دانشگاه كاشان در رشته ی باستانشناسي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

باستانشناسي-دانشگاه كاشان

نوین پویا بی تا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

باغستانی مهدیس

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/6/2023 3:45:01 AM
Menu