قبولی های کانون در گروه هنر رشته ی تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي

2 نفر قبولی های دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در رشته ی تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

تلويزيون و هنرهاي ديجيتالي-دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

لک زایی فاطمه

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

عباسی محمد

از بيرجند

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:47:54 AM
Menu