قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق

12 نفر قبولی های دانشگاه شهيد باهنر - كرمان در رشته ی کارشناسي ارشد معارف اسلامي و حقوق
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
8 نفر

کارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق-دانشگاه شهيد باهنر - كرمان

افشارنیا سیده فاطمه

از يزد

3 سال از دهم

روزانه

متصدی عرفان

از زرند

2 سال از يازدهم

روزانه

سالاری بردسیری علی

از بردسير

2 سال از يازدهم

روزانه

رجائی احمد

از دهدشت

2 سال از يازدهم

روزانه

ملیانیان امید

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

امیری سیدمهدی

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدی متین

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

شاه حیدری پور رضوان

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

پورطاهری مهسا

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

بهرمن محمدمهدی

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

منصوری بابهوتکی فاطمه

از راور

1 سال از دوازدهم

روزانه

سام نژاد مهدی

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:39:35 AM
Menu