قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد

8 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد در رشته ی کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد
3نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد

کارشناسي ارشد الهيات و معارف اسلامي و ارشاد-دانشگاه غيرانتفاعي امام رضا(ع) - مشهد

عجم محمدجواد

از مشهد

9 سال از چهارم دبستان

غير انتفاعي

ساده حانیه

از مشهد

2 سال از يازدهم

غير انتفاعي

زارع مبینا

از مشهد

2 سال

غير انتفاعي

جاهد محمدرضا

از مشهد

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

موسویان محمدامیر

از مشهد

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

محمدزاده الهام

از مشهد

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي

رباط سرپوشی محمد

از سبزوار

1 سال

غير انتفاعي

لری الهه

از مشهد

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي
6/2/2023 4:33:47 AM
Menu