قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مديريت فرهنگي هنري

2 نفر قبولی های دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران در رشته ی مديريت فرهنگي هنري
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
1 نفر

مديريت فرهنگي هنري-دانشگاه غيرانتفاعي علم و فرهنگ - تهران

غیاثی معین

از قم

3 سال از دهم

غير انتفاعي

عارفی مهر مهدیه

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

غير انتفاعي
6/10/2023 7:25:49 PM
Menu