قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مديريت و بازرگاني دريايي

7 نفر قبولی های دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته ی مديريت و بازرگاني دريايي
1 سال دانش آموز کانون
7 نفر

مديريت و بازرگاني دريايي

مديريت و بازرگاني دريايي-دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

احمدی زاده گان یوسف

از شاهين شهر

1 سال از دوازدهم

روزانه

مکی زاده بناری سفلی نیلوفر

از ياسوج

1 سال

روزانه

حقیقی علی

از فردوس

1 سال از دوازدهم

روزانه

جوکار محمد

از شيراز

1 سال از دوازدهم

روزانه

علی باخدا ریحانه

از اهواز

1 سال

روزانه

حقیقی محمدمهدی

از مشهد

1 سال از دوازدهم

روزانه

شرفی احلام

از اهواز

1 سال

روزانه
6/10/2023 6:30:57 PM
Menu