قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی آموزش علوم اجتماعي

11 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري در رشته ی آموزش علوم اجتماعي
7نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
2 نفر
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

آموزش علوم اجتماعي-پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

محمدیان فاطمه

از بهشهر

6 سال از هفتم

فرهنگيان

درزی خلردی غزل

از ساري

3 سال از دهم

فرهنگيان

برزین کوثر

از آمل

3 سال از دهم

فرهنگيان

ذکریائی جویباری زهرا

از جويبار

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

دانائی راضیه

از بندرتركمن

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

مرادقلی کیانا

از علي آبادكتول

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

باغنوی یاسمن

از ساري

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

حسین پور زینب

از نور

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

سادات سیده آرزو

از رامسر

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

کاظمی فاطمه

از آمل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

کلته مهناز

از گنبد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 6:41:18 AM
Menu