قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان و ادبيات فارسي

6 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی زبان و ادبيات فارسي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

زبان و ادبيات فارسي

دانشگاه تهران6 دانشگاه اصفهان4 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران4 دانشگاه فردوسي - مشهد4 دانشگاه شهرکرد4 دانشگاه كاشان3 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)5 دانشگاه الزهرا(س) - تهران1 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين1 دانشگاه يزد7 دانشگاه شيراز4 دانشگاه تبريز13 دانشگاه بوعلي سينا - همدان11 دانشگاه سلمان فارسي - كازرون4 دانشگاه سمنان7 دانشگاه مازندران - بابلسر22 دانشگاه اراک 10 دانشگاه زنجان4 دانشگاه گيلان - رشت10 دانشگاه جهرم4 دانشگاه شهيد چمران اهواز3 دانشگاه گلستان - گرگان8 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل5 دانشگاه قم7 دانشگاه كردستان - سنندج7 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار6 دانشگاه اروميه3 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز11 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان2 دانشگاه بجنورد9 دانشگاه بيرجند5 دانشگاه نيشابور7 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)6 دانشگاه گنبد3 دانشگاه ياسوج10 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان8 دانشگاه رازي کرمانشاه5 دانشگاه هرمزگان - بندرعباس2 دانشگاه لرستان - خرم آباد2 دانشگاه ايلام9 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان2 مرکز آموزش عالي اقليد1 دانشگاه جيرفت7 دانشکده علوم انساني حضرت نرجس(س)_ويژه خواهران-رفسنجان10 دانشگاه زابل6 دانشگاه ولايت - ايرانشهر2

زبان و ادبيات فارسي-دانشگاه تهران

محمدی زهرا

از شاهرود

2 سال از يازدهم

روزانه

رضوی سیدیعسوب رضا

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

فخاریان هانیه

از سمنان

1 سال از دوازدهم

روزانه

درند زهرا

از فرديس

1 سال از دوازدهم

روزانه

صفری انسیه

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه

فتحی فائزه

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 5:46:01 PM
Menu