قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی آموزش زبان و ادبيات فارسي

31 نفر قبولی های پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري در رشته ی آموزش زبان و ادبيات فارسي
19نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
بیش از 5 سال دانش آموز کانون
1 نفر
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
3 نفر
2 سال دانش آموز کانون
14 نفر
1 سال دانش آموز کانون
12 نفر

آموزش زبان و ادبيات فارسي-پرديس فاطمه الزهرا(س) ساري

تقی پور فاطمه

از نور

5 سال از هشتم

فرهنگيان

دیوسالار عاطفه

از نور

4 سال از نهم

فرهنگيان

شیرازی فاطمه

از كلاردشت /حسن كيف

3 سال از دهم

فرهنگيان

گلی کلکناری مرضیه

از ساري

3 سال از دهم

فرهنگيان

خدابنده اویلی مینا

از نوشهر

3 سال از دهم

فرهنگيان

اصلی فاطمه

از صومعه سرا

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

جنت فریدونی شقایق

از لاهيجان

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

صفی فاطمه

از سمنان

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

نصریان زهرا

از بهشهر

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

هادی زاده فاطمه

از رشت

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

قربانیان رقیه

از شاهرود

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

عبدی حاجیکلائی زهرا

از ساري

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

کرم زادگان فاطمه

از آستارا

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

خادمی زهره

از لاهيجان

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

عبدی حاجیکلائی فاطمه

از ساري

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

زارع تلاوکی مهدیه

از ساري

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

شوبکلائی فاطمه

از بابل

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

جمیلی مرضیه

از بابل

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

سورمشک مهدی فاطمه

از رامسر

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

پورقربان کیمیا

از قائم شهر

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

علی نژاد قمی مهدیه

از بابل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

راشدی زهرا

از دامغان

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

رضوی سیده فاطمه

از شاهرود

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

فاضلی مبینا

از آمل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

قاسمی فاطمه

از شاهرود

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

قلی پور کله بستی فاطمه

از بابل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

بنی اسدی بیتا

از سمنان

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

داودی مبینا

از آمل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

محسنی فاطمه

از آمل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

روحی مهتا

از آمل

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

اسفندیاری ملیکا

از چالوس

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/2/2023 5:37:06 AM
Menu