قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان شناسي

2 نفر قبولی های دانشگاه اصفهان در رشته ی زبان شناسي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

زبان شناسي-دانشگاه اصفهان

احمدی مرضیه

از بن

1 سال از دوازدهم

روزانه

مددیان ستاره

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:58:58 AM
Menu