قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم تربيتي

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم تربيتي
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
2 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم تربيتي

دانشگاه تهران7 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران12 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران6 دانشگاه اصفهان21 دانشگاه شاهد - تهران2 دانشگاه فردوسي - مشهد22 دانشگاه الزهرا(س) - تهران11 دانشگاه يزد10 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان6 دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران10 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)8 دانشگاه كاشان8 دانشگاه بيرجند16 دانشگاه بوعلي سينا - همدان13 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار17 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز12 دانشگاه تبريز23 دانشگاه مازندران - بابلسر33 دانشگاه قم14 دانشگاه شيراز19 دانشگاه بجنورد8 دانشگاه اراک 14 دانشگاه اروميه11 دانشگاه گيلان - رشت16 دانشگاه ملاير12 دانشگاه لرستان - خرم آباد7 دانشگاه كردستان - سنندج13 دانشگاه شهيد چمران اهواز10 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل13 دانشگاه سيدجمال الدين اسدآبادي - اسدآباد همدان14 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان5 دانشگاه غيرانتفاعي آل طه - تهران (ويژه خواهران)12 دانشكده غيرانتفاعي رفاه - تهران ويژه خواهران1

علوم تربيتي-دانشگاه تهران

حاجی میرزا آقایی یزدی زهرا

از يزد

4 سال از نهم

روزانه

کاظمی خاطره

از شيروان

4 سال از نهم

روزانه

فرحناک فشالمی زهرا

از صومعه سرا

3 سال از دهم

روزانه

محمدقلی ها مرضیه

از اسلام‌شهر

2 سال از يازدهم

روزانه

محبی هادی

از چالوس

2 سال از يازدهم

روزانه

شادمان ماهانی سحر

از ماهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدی فاطمه زهرا

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/10/2023 6:07:47 PM
Menu