قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی اقتصاد

7 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی اقتصاد
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
3 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
3 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

اقتصاد

اقتصاد-دانشگاه تهران

معماری مهلا

از قزوين

4 سال از نهم

روزانه

نظری بهاره

از زنجان

3 سال از دهم

روزانه

حجتی نژاد پریسا

از مشهد

2 سال از يازدهم

روزانه

منبری اسکوئی مجتبی

از تبريز

2 سال از يازدهم

روزانه

اخوان نبوی آروین

از همدان

2 سال

روزانه

امینی حسین

از زنجان

1 سال از دوازدهم

روزانه

عبدلی خالدی محمدمهدی

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 6:42:55 AM
Menu