قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی علوم ارتباطات اجتماعي

3 نفر قبولی های دانشگاه تهران در رشته ی علوم ارتباطات اجتماعي
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

علوم ارتباطات اجتماعي-دانشگاه تهران

بذرافکن زهرا

از خرامه

2 سال

روزانه

تقی زاده مهراوه

از كرمان

1 سال از دوازدهم

روزانه

محمدی احمد محمودی سپیده

از فارسان

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 4:37:20 AM
Menu