قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات

10 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات
4نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
4 نفر
1 سال دانش آموز کانون
6 نفر

مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات

مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

سراج حانیه

از فرديس

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

حجتی نگار

از بجنورد

2 سال از يازدهم

روزانه

درافشان پارسا

از اهواز

2 سال از يازدهم

روزانه

رمضانی نژاد بهاره

از تهران

2 سال از يازدهم

نوبت دوم

صادقی بخی فاطمه

از يزد

1 سال از دوازدهم

روزانه

حسین پور زهرا

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

دائمی آرمیتا

از همدان

1 سال از دوازدهم

روزانه

رحمتی زهرا

از اصفهان

1 سال از دوازدهم

روزانه

قیصر امیرعلی

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

عارفی هستی

از كرج

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم
6/2/2023 5:03:20 AM
Menu