قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی هتلداري

4 نفر قبولی های دانشگاه علامه طباطبايي - تهران در رشته ی هتلداري
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
4 سال دانش آموز کانون
1 نفر
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

هتلداري-دانشگاه علامه طباطبايي - تهران

محمدی شیما

از گچساران

4 سال از نهم

روزانه

طالبی پور مامودان حسین

از شهر قدس

2 سال از يازدهم

روزانه

احمدزلفی مریم

از داراب

1 سال از دوازدهم

روزانه

ساعدی ساحل

از تهران

1 سال

روزانه
6/10/2023 7:15:58 PM
Menu