قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی روزنامه نگاري

9 نفر قبولی های دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در رشته ی روزنامه نگاري
5نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
5 نفر
1 سال دانش آموز کانون
4 نفر

روزنامه نگاري-دانشگاه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

انصاریپور احمدرضا

از شهرضا

2 سال از يازدهم

روزانه

خانکش زاده یاسمن

از تهران

2 سال از يازدهم

روزانه

محبعلی زاده مهدی

از خوي

2 سال از يازدهم

روزانه

ابراهیمی آشوری محدثه

از قائن

2 سال از يازدهم

روزانه

صبوری بیگان یاسین

از بجنورد

2 سال از يازدهم

روزانه

بدرلو فاطمه

از تهران

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم

میرزاده سید علی

از طبس

1 سال از دوازدهم

روزانه

جوادی بیلوردی کوثر

از هريس

1 سال از دوازدهم

روزانه

فخیره محمد

از سمنان

1 سال از دوازدهم

نوبت دوم
6/6/2023 1:53:45 AM
Menu