قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مددکاري اجتماعي

2 نفر قبولی های دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران در رشته ی مددکاري اجتماعي
1 سال دانش آموز کانون
2 نفر

مددکاري اجتماعي-دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي تهران

مهدوی شهری ماهرخ سادات

از گناباد

1 سال از دوازدهم

روزانه

دباغ عرفان

از آذرشهر

1 سال از دوازدهم

روزانه
6/2/2023 5:19:12 AM
Menu