قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی مطالعات خانواده

6 نفر قبولی های دانشگاه الزهرا(س) - تهران در رشته ی مطالعات خانواده
1نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
1 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

مطالعات خانواده-دانشگاه الزهرا(س) - تهران

خسروی فاطمه

از رودهن

2 سال از يازدهم

روزانه

پرک مائده

از تهران

1 سال از دوازدهم

روزانه

شهبازی مبینا

از كرج

1 سال

روزانه

مطهری فاطمه

از قم

1 سال از دوازدهم

روزانه

فتاحی ثنا

از بانه

1 سال

روزانه

حسینی اعظم

از گتوند

1 سال

روزانه
6/2/2023 6:03:10 AM
Menu