قبولی های کانون در گروه انسانی رشته ی زبان و ادبيات عربي

7 نفر قبولی های پرديس نسيبه - تهران در رشته ی زبان و ادبيات عربي
2نفر 2 سال یا بیشتر دانش آموز کانون بوده اند
2 سال دانش آموز کانون
2 نفر
1 سال دانش آموز کانون
5 نفر

زبان و ادبيات عربي

پرديس نسيبه - تهران7 پرديس حضرت معصومه - قم30 پرديس شهيد بهشتي - مشهد9 پرديس علامه طباطبايي - خرم آباد22 پرديس دکتر شريعتي - ساري14 پرديس علامه طباطبايي - اروميه13 پرديس شهيد رجايي - اروميه11 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اصفهان1 پرديس شهيد هاشمي نژاد - مشهد11 پرديس فاطمه الزهرا (س) - اهواز7 پرديس آيت اله طالقاني - قم35 پرديس شهيد رجايي - كرمانشاه11 دانشگاه فردوسي - مشهد8 دانشگاه تهران (محل تحصيل قم)2 دانشگاه الزهرا(س) - تهران5 پرديس شهيد مفتح - شهرري11 دانشگاه شهيد بهشتي - تهران3 پرديس شهيد صدوقي - كرمانشاه6 دانشگاه اصفهان7 دانشگاه كاشان4 پرديس حضرت رسول اکرم - اهواز5 دانشگاه تهران7 دانشگاه علامه طباطبايي - تهران12 دانشگاه يزد3 دانشگاه خوارزمي - تهران (محل تحصيل كرج)5 پرديس علامه طباطبايي - اردبيل1 دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) - قزوين5 دانشگاه شيراز5 دانشگاه مازندران - بابلسر11 دانشگاه شهيد مدني آذربايجان - تبريز10 دانشگاه شهيد باهنر - كرمان5 دانشگاه قم14 دانشگاه اراک 6 دانشگاه شهيد چمران اهواز6 دانشگاه گيلان - رشت13 دانشگاه كوثر بجنورد (ويژه خواهران)10 دانشگاه بوعلي سينا - همدان8 دانشگاه غيرانتفاعي مذاهب اسلامي (محل تحصيل تهران)6 دانشگاه حكيم سبزواري - سبزوار8 دانشگاه سمنان4 دانشگاه محقق اردبيلي - اردبيل8 دانشگاه كردستان - سنندج2 پرديس شهيد بهشتي - بندرعباس1 دانشگاه خليج فارس - بوشهر5 دانشگاه رازي کرمانشاه7 دانشگاه لرستان - خرم آباد5 دانشگاه ولي عصر(عج) - رفسنجان5 دانشگاه زابل3 دانشگاه سيستان و بلوچستان - زاهدان5 دانشگاه ايلام5 دانشگاه ولايت - ايرانشهر3

آموزش زبان عربي-پرديس نسيبه - تهران

یکه رنجبر زهرا

از نظرآباد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

آغشته سهامه

از هشتگرد

2 سال از يازدهم

فرهنگيان

معصومی پور معصومه

از اسلام‌شهر

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

فلاح نژاد الهه

از هشتگرد

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

مرتضوی سیده فاطمه

از شهريار

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

عبدالملکی هانیه

از پاكدشت

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان

آقائی فاطمه زهرا

از پيشوا

1 سال از دوازدهم

فرهنگيان
6/10/2023 5:52:37 PM
Menu